.    
     
 

 

 

VAA Mednuriests
 

Latvijas valsts meži

 
 
   
   
   
 
 
Mazais erglis - Ligzda atrodas "Latvijas valsts mežu" valdijuma esoša meža, dabas parka "Kuja", mazo erglu monitoringa parauglaukuma "žuklis", netalu no Aizkujas ciema. Ligzdu ergli uzbuveja 2018. gada un sekmigi ligzdoja 2019. gada.
Lesses Spottes Eagle - The nest is located in a forest managed by the Latvian State Forests, in the Kuja Nature Park, on a Lesser Spottes Eagle monitoring plot called "žuklis", near the village of Aizkuja. The eagles built their nest in 2018 and successfully breed there in 2019.
LVM mazais erglis Betinsala - Lesser Spotted Eagle >>
Mazais erglis - Betinsalas ligzda atrodas AS "Latvijas valsts meži" valdijuma esoša meža, mazo erglu monitoringa parauglaukuma "Murmastiene", netalu no Murmastienes un Barkavas ciemiem. Ligzdošanas rajons zinams jau vairak neka 20 gadus, tacu šo ligzdu ergli uzbuveja 2016. gada un sekmigi taja ligzdoja 2017. gada.
Lesser Spotted Eagle - The nest is located in a forest managed by the Latvian State Forests, on a Lesser Spottes Eagle monitoring plot called "Murmastiene", near the villages of Murmastiene and Barkava. The breeding area has been observed for more than 20 years, but this nest was built by eagles in 2016 and successfully inhabited from 2017.
   
 
 
Purvs - Kameras panorama ir verojama klinšu erglu Virša un Spilves medibu teritorija – plašs un neskarts augstais purvs, kura mit ari daudzas citas aizsargajamas dzivnieku un augu sugas.
Bog - This panorama shows the hunting grounds of the Golden Eagles Virsis and Spilve - a vast and unspoiled high bog, home to many other protected animal and plant species.
 
Klinšu erglis - Maksligaja ligzda, kas tika uzstadita 2010. gada, ligzdo klinšu ergla tevinš Virsis un tikko dzimumgatavibu sasniegusi matite Spilve. Pedejo reizi ergli šeit sekmigi ligzdoja 2016. gada. Ligzda atrodas AS "Latvijas valsts meži" valdijuma esoša purva uz salas.
Golden Eagle - Virsis, a Golden Eagle male, and Spilve, a newly-mature female, breed in their artificial nest, which was installed in 2010. Most recently the eagles successfully breed here in 2016. The nest is located in a bog on an island managed by the Latvian State Forests.
 
   
 
 
Pelu klijans - Ligzda atrodas "Latvijas valsts mežu" valdijuma esoša meža, dabas parka "Kuja", mazo erglu monitoringa parauglaukuma "žuklis", netalu no Aizkujas ciema un 200 metru attaluma no Aizkujas mazo erglu ligzdas.
Buzzard - The nest is located in a forest managed by the Latvian State Forests, in the Kuja Nature Park, on a Lesser Spotted Eagle monitoring plot called "žuklis", near the village of Aizkuja and 200 meters away from the Lesser Spotted Eagle nest Aizkuja.
 
 
Pieslegšanas aiznem vairakas sekundes, ludzam uzgaidit. Connecting takes a few seconds, please wait.
   
 
Kopš 2016. gada mazo erglu ligzdu tiešraide tiek veikta pie divam ligzdam AS "Latvijas valsts meži" valdijuma esošajos mežos Madonas apkartne, projekta ieviesejs ir AS "Latvijas valsts meži".
Tiešraidi nodrošina 4G interneta signals no TELE2 torniem, kameras un antenas apgade ar stravu tiek izmantoti saules paneli.
 
Since 2016 video footage has been transmitted from two lesser spotted eagle nests in the area around the town of Madona in Latvia's state forests. The instigator of this project is Latvia Valsts Mezi Ltd, the manager of the Latvian state forests.
The video streaming is enabled by 4G signal from the TELE2 GSM radio mast and the supply of power to the cameras and antenna is delivered by solar panels.
 
Tiešraides nodrošinajums >> Latvijas valsts meži
 
 
 
Kontakti:
U. Bergmanis
+371 29485851
E-mail: u.bergmanis@lvm.lv
Priv.: "Tiltakalni", Barkavas pag., Madonas nov. LV-4834 LATVIA
 
 

Savvalas putnu rehabilitacijas stacija Latvija

Katru gadu dabas aizsardzibas specialisti sanem informaciju par ievainotiem, novargušiem vai citu iemeslu del lidot nespejigiem lielajiem plesejputniem – juras ergli, klinšu ergli, mazo ergli, klijanu, vanag, puci u.c. Daudzi no tiem ir retu un ipaši aizsargajamu sugu parstavji. Sanemot atbilstošu aprupi, vini var atgriezties savvala. Diemžel Latvija pašreiz nav šadu rehabilitacijas centru. Vieniga vieta, kur nelaime nonakušiem putniem var sniegt palidzibu, ir Rigas Zoologiskais darzs. Tacu lielo attalumu del vairuma gadijumu nav iespejams laicigi palidzet.
 

Wild Birds Rehabilitation Station in Latvia

Every year conservationists receive information about injured, exhausted or otherwise unfit to fly large raptors – the sea eagle, golden eagle, lesser spotted eagle, buzzard, hawk, owl etc. Many of them are rare and specially protected species. Upon receiving proper care, they can return to the wild. Unfortunately, at present there is no such rehabilitation center in Latvia. The only place where lonely birds may provide assistance is the Riga Zoo. However the large distances involved in most cases is not possible in advance to help.