.    
 
 
 
 
Ekskluzīvais partneris
 
Ieviesēji
VAA Medņuriests
 
Atbalstītāji
SIA UniParks
 
 
 
 
 
 
Tiešraides nodrošinājums >> Latvijas Universitāte
Diskusijas un komentāri >> www.dabasdati.lv
 
 
 

Mazā ērgļa Aquila pomarina barības izpēte ar videonovērošanas kameras palīdzību

Projeka mērķis: Iegūt detalizētu informāciju par mazā ērgļa barību Latvijā.
 
Galvenie skaita samazināšanās iemesli ir intensīva pieaugušo mežu izciršana mežsaimnieciskā darbība ligzdošanas periodā nozīmīgāko barošanās biotopu (pļavas, atmatas) platību samazināšanās intensīvās lauksaimniecības, infrastruktūras izbūves un apmežošanas rezultātā šaušana migrāciju ceļos.
 
95% no visiem pasaules mazajiem ērgļiem ligzdo Eiropā, no tiem aptuveni 20% – Latvijā! Mazajam ērglim ligzdošanai nepieciešams pieaudzis jauktu koku mežs, viņš nav sausa priežu meža apdzīvotājs, un Latvija acīmredzot vispilnīgāk atbilst šo putnu prasībām. Tāpēc gan mežsaimniecības, gan lauksaimniecības nozaru pārstāvjiem būtu jārespektē arī šīs retās sugas putna vajadzības. Ja Latvijā ligzdo tik nozīmīga pasaules populācijas daļa, mums ir pienākums šos putnus aizsargāt.

uz augšu │ top

Savvaļas putnu rehabilitācijas stacija Latvijā

Katru gadu dabas aizsardzības speciālisti saņem informāciju par ievainotiem, novārgušiem vai citu iemeslu dēļ lidot nespējīgiem lielajiem plēsējputniem – jūras ērgli, klinšu ērgli, mazo ērgli, klijānu, vanag, pūci u.c. Daudzi no tiem ir retu un īpaši aizsargājamu sugu pārstāvji. Saņemot atbilstošu aprūpi, viņi var atgriezties savvaļā. Diemžēl Latvijā pašreiz nav šādu rehabilitācijas centru. Vienīgā vieta, kur nelaimē nonākušiem putniem var sniegt palīdzību, ir Rīgas Zooloģiskais dārzs. Taču lielo attālumu dēļ vairumā gadījumu nav iespējams laicīgi palīdzēt.
 
Dr. U.Bergmanis, viens vadošajiem mazo ērgļu pētniekiem Latvijā un Eiropā un biedrības, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, „Vides pārvaldības asociācija „Medņuriests”” dibinātājs, uzsācis veidot Latvijā pirmo reģionālo rehabilitācijas centru plēsējputniem. Tas atradīsies mazo ērgļu izpētes parauglaukuma tiešā tuvumā Madonas novada "Tiltakalnos". Sākumā plānots uzbūvēt putnu voljēru trīs dažādu sugu putnu atkopšanai. Tiks iegādāta arī saldētava putnu barības (gaļa, zivis) uzglabāšanai. Ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību vietējie iedzīvotāji tiks informēti par stacijas izveidi un par iespējām nogādāt putnus, kuriem ir nepieciešama aprūpe. Novadu iedzīvotāji un valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki (novadu pašvaldības, skolas, Valsts meža dienests, AS "Latvijas valsts meži", zemnieku saimniecības, mežu īpašnieki) tiks informēti par nepieciešamo rīcību, atrodot nelidojošus putnus. Putnu nogādāšanā līdz stacijai un to ikdienas aprūpē, ilgstošā periodā pēc novietnes izveidošanas, tiks iesaistīti vietējie iedzīvotāji.
 
Dr. U.Bergmaņa nozīmīgākie īstenotie projekti, strādājot dabas aizsardzības un pētniecības organizācijās:
  • Mazā ērgļa Aquila pomarina barības izpēte ar videonovērošanas kameras palīdzību;
  • Mazo ērgļu Latvijas monitoringa programma;
  • Mazo ērgļu uzturēšanās biotopu analīze;
  • Mazo ērgļu izpēte ar spārnu zīmēm Latvijā;
  • Atbalsts mazo ērgļu populācijas revitalizācijai Vācijā.
Ieskatam putnu voljēra skice.
 
Ar jūsu ziedojumu palīdzību varēs pabeigt attēlā redzamo voljēru.
 
Savu ziedojumu ar norādi «Savvaļas putnu rehabilitācijas stacijai» varat pārskaitīt uz šeit norādīto kontu:
Biedrība „Vides apsaimniekošanas apvienība "Medņuriests""
Reģistrācijas Nr. 40008163804
Adrese: „Medņuriests”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, LV 4865
Swedbanka SWIFT code: HABALV22
IBAN Konts: LV15HABA0551030308755
 
Paldies par jūsu palīdzību, lai saglabātu lielos plēsējputnus Latvijas lauku ainavā!
 
Uzziņām:
Uģis Bergmanis
"Tiltakalni", Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834, LATVIA
GSM: +371 29485851
E-pasts: u.bergmanis@lvm.lv
www.pomarina.lv

uz augšu │ top

 

Study on the Diet of Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina Using Webcam

The goal of the project: To obtain detailed information about the Lesser spotted eagle feeding in Latvia.
 
The main reasons for decreasing of the population intensive harvesting of old forests forestry operations in the breeding period decrease of the main feeding habitat areas (grassland) as a result of intensive agriculture, development of infrastructure and afforestation shooting in the migratory routes.

uz augšu │ top

Wild Birds Rehabilitation Station in Latvia

Every year conservationists receive information about injured, exhausted or otherwise unfit to fly large raptors – the sea eagle, golden eagle, lesser spotted eagle, buzzard, hawk, owl etc. Many of them are rare and specially protected species. Upon receiving proper care, they can return to the wild. Unfortunately, at present there is no such rehabilitation center in Latvia. The only place where lonely birds may provide assistance is the Riga Zoo. However the large distances involved in most cases is not possible in advance to help.
 
Dr. U.Bergmanis one of the leading researchers of lesser spotted eagles in Latvia and Europe and association "Association for Environmental Management" Medņuriests "" founder started to build the first rehabilitation center for raptors in the Eastern Latvia countryside. It will be located alongside lesser spotted eagle research plot at the homestead "Tiltakalni" Madona region. Initially he planned to build a bird cage or three different species recovery.
 
Bird cage sketch:
 
Most significant projects carred out by Dr. U.Bergmanis working in nature conservation and research organizations:
  • Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina feeding study with web cameras
  • Lesser Spotted Eagle Latvian monitoring programme
  • Analysis of breeding habitats of the Lesser Spotted Eagle in Latvia
  • Identifying of Lesser Spotted Eagles by wing markers in Latvia
  • Support for Lesser Spotted Eagle populations revitalization in Germany
 
With your donation will be completed a bird cage seen in the picture above.
 
You can DONATE project «Wild Birds Rehabilitation Station in Latvia»:
Biedrība „Vides apsaimniekošanas apvienība "Medņuriests""
Reģistrācijas Nr. 40008163804
Adrese: „Medņuriests”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, LV 4865
Swedbanka SWIFT code: HABALV22
IBAN Konts: LV15HABA0551030308755
 
Thanks for your help to keep the big raptors in Latvia countryside!
 
For further information:
Uģis Bergmanis, environmental expert
"Tiltakalni", Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834, LATVIA
GSM: +371 29485851
E-pasts: u.bergmanis@lvm.lv
www.pomarina.lv

uz augšu │ top

 

uz augšu │ top